Polynomier af 2. og 3. grad – Københavns Universitet

Allerød Gymnasium

Polynomier af 2. og 3. grad

Forståelse og fortolkning af især andengradspolynomiets grafiske forløb

Om projektet

Formålet var
• at åbne elevernes øjne for nye funktionaliteter i TI-Nspire
• at arbejde induktivt
• at give en øget grafisk forståelse og fornemmelse for polynomier

Refleksioner over praksis

Forløbet var spredt over tre moduler hvor der dog også foregik andet. Første modul arbejdede de med arbejdsarket "Andengradspolynomier grafisk set". Andet modul klassegennemgang af resultater fra øvelsen og kig frem mod emnet differentialregning hvor nogle af de induktivt opdagede sammenhænge vil blive forklaret. Tredje modul arbejdede de med arbejdsarket "Tredjegradspolynomier grafisk set" i første halvdel af modulet og i anden halvdel igen klassegennemgang af resultater fra øvelsen og kig frem mod emnet differentialregning.

Skriftlig opgave. Klassen lavede en afleveringsopgave, se vedlagte dokument "Afleveringsopgave 3". Opgave 1 var her møntet på den forståelse af graferne som eleverne havde erhvervet med nærværende projekt. Besvarelse af opgave 1 gik godt men noget overraskende brugte eleverne også metoden med at oprette skydere og prøve sig frem til at løse opgaverne 2-4 hvor forventningen var at de ville løse opgaverne analytisk. Klassen fik også en prøve i emnet

Konklusioner

Konklusion. Forløbet gav eleverne en ny metode at arbejde med (oprette skydere og prøve sig frem) og øvelserne syntes de var spændende og ”hyggelige” at arbejde med. Lidt overraskende anvender eleverne denne nye metode til at løse skriftlige opgaver i afleveringssæt og formentlig også i prøver. Som det fremgår af vedlagte elevbesvarelse så kan ”skyder-metoden” kun bruges til nogle opgavetyper, mens andre skal løses eksakt ved beregning. At eleverne benytter ”skyder-metoden” til at løse opgaver var en uforudset konsekvens som jeg efterfølgende måtte tage op på klassen for at tydeliggøre hvornår denne metode kan bruges.

Samlet vurdering er

  • at eleverne vil klare en prøve i emnet andengradspolynomier lige så godt som hvis de ikke havde haft TI-Nspire øvelsen
  • at eleverne har fået en lidt bedre forståelse for koefficienternes betydning for parablens udseende med dette forløb
  • at eleverne har lært at bruge et nyt værktøj, nemlig skydere i TI-Nspire
  • at eleverne har arbejdet induktivt

Bilag