CAS på Allerød Gymnasium

Visuelle fremstillinger ved hjælp af CAS


Allerød Gymnasium (II)

Om Skoleprojektet

Det overordnede formål har været at kvalificere vores brug af CAS på Allerød Gymnasium, således at det bliver et værktøj der hjælper eleverne til bedre forståelse og god brug af matematikken. Dette forsøges gennemført ved at vi i veldefinerede forløb (individuelt eller sammen med andre) afprøver nye idéer for brug af CAS på de forskellige årgange og niveauer. Efterfølgende reflekterer vi over succesraten og bliver dermed sammen klogere på bruges af CAS fremover. Lærergruppen har bestået af 7
personer, hvoraf nogle har arbejdet parvis og andre individuelt.

De enkelte projekter

Efterårsprojekterne

  • To lærere arbejdede sammen om visualisering i differentialregning (2.g B-niveau) af sammenhængen mellem en funktion og dens afledede med særlig fokus på grafernes udseende. Samarbejdet mundede ud i projekt ”Skiløberen”.

  • To lærere arbejdede i efteråret med visualisering af rumgeometrien på A-niveau, ved hjælp af Geogebra.

  • To lærere arbejdede i efteråret med andengradspolynomier (2.g B- og A-niveau) og visualisering af koefficienternes betydning for grafens udseende.

  • En lærer arbejdede med numerisk løsning af differentialligninger (3.g A-niveau), specielt med henblik på svingninger (i samarbejde med fysik).

Forårsprojekterne

Konklusioner

Hovedkonklusionen er nok at visualisering giver bedre forståelse, selv om det er vanskeligt at måle og evaluere. Eleverne var glade for de produkter de frembragte og brugte dem efterfølgende til repetition - læringstempoet blev dermed forøget. Brugen af CAS i bestemte emner smitter af på andre emner, så de bruger deres nye viden.

I en gruppe konkluderede lærerne at det var en fordel at de kunne se på elevernes skærme og bruge disse som udgangspunkt for differentieret vejledning. I 3.g brugte flere af eleverne deres nye viden om numerisk løsning af differentialligninger og simulering i forbindelse med deres SRP i fysik.

Lærerne som gruppe er i forbindelse med diverse diskussioner og samtalerne om emner blevet inspireret af hinandens endnu ufuldendte projekter.