Maria Pelle Jart,
Christianshavns Gymnasium 2017

Parabler og andengradspolynomier

- en eksperimenterende og visuel tilgang

Om Projektet

Ideen til projektet er baseret på en erfaring om, at undervisning i emnet ”andengradspolynomier” let kan få et algebraisk fokus, hvilket for nogle elever kan være svært.

Fokus for projektet har derfor været at undervise ud fra en så visuel vinkel som muligt, og at lade eleverne eksperimentere sig frem til relevante matematiske pointer gennem arbejde med visuelle fremstillinger i Maple. Min forhåbning var, at den eksperimentelle og visuelle tilgang, ville give eleverne mulighed for at undre sig over udvalgte problemstillinger, i et så lidt lærerstyret klasserum som muligt, og i bedste fald føre til en teori om problemstillingen. Herefter at elevernes undren og teorier gennem en mere lærerstyret undervisning, kunne systematiseres og uddybes algebraisk.

Refleksioner over praksis

Jeg afprøvede forløbet i slutningen af en 1.g-klasse med matematik A som studieretningsfag. Undervisningen har taget udgangspunkt i opbygningen i klassens matematikbog, og de Mapleark eleverne har arbejdet med, har suppleret undervisningen på udvalgte tidspunkter. Nogle af filerne har ”underholdt” eleverne i længere tid, mens andre har fungeret som kortere øvelser.

Inden jeg begyndte undervisningen i forløbet med klassen, var det min plan at vente med at gennemgå løsningsformlen for andengradsligninger, indtil jeg nåede til definitionen af nulpunkter, for at opretholde den visuelle tilgang til emnet. Jeg besluttede dog i stedet at indlede forløbet med at arbejde med andengradsligninger og bevise løsningsformlen for en andengradsligning. Dette virkede som et godt afsæt, og det gjorde eleverne i stand til at give en visuel fortolkning af diskriminanten på egen hånd, da de blev introduceret for parablen.

Helt generelt fungerede det godt, at eleverne fik mulighed for at eksperimentere sig frem til matematiske pointer, og det er mit indtryk, at særligt de fagligt svage elever fik en masse forståelse med sig. I evalueringen af forløbet sagde eleverne, at den eksperimentelle tilgang var med til at gøre undervisningen mere interessant, og det gjorde dem nysgerrige på den konklusion, som de skulle opdage. I den klasse, jeg prøvede forløbet af på, er der ikke ret mange fagligt svage elever, og eleverne med et stort fagligt overskud, er gode til at hjælpe deres klassekammerater. Det bidrog til, at det eksperimentelle arbejde forløb på en hensigtsmæssig måde. Se de anvendte filer her.

Konklusioner

Den eksperimentelle og visuelle tilgang til emnet har bidraget til et højt aktivitetsniveau hos de fleste elever i klassen, og det er mit indtryk, at elevernes undren over de udvalgte problemstillinger har bidraget til deres læring.

Maple er et program, som for mange elever er svært at bruge, og dette forløb har ikke bidraget til elevernes evner til at beherske programmet, hvilket jeg en anden gang godt kunne tænke mig at fokusere mere på.