Flovín Tor Nygaard Næs, Midtsjællands Gymnasium, Haslev
Britt Altofte Rindom, Vestskolen afd. Nordskov, Haslev

Ligninger i TI-Nspire

Om Projektet

Dette projekt er et brobygningsprojekt, dvs deltagerne var udvalgte 9.klasses-elever med overskud til ekstra-undervisning i CAS som forberedelse til gymnasiet. Se nærmere detaljer i Projektbeskrivelse og evaluering.CL..docx og hent alle de i beskrivelsen nævnte bilag (zip-fil).

Projektet blev sat i gang på baggrund af gymnasiets brug af CAS-programmet TI-Nspire og fokus blev lagt på elevernes viden om ligningsløsning. Projektets formål var, gennem forskellige tilgange til ligningsløsning at øge elevernes faglige forståelse og give dem indblik i CAS-programmets muligheder for at understøtte denne. Den didaktiske diskussion drejer sig om faglig outsourcing til CAS-programmer og hvorvidt dette er til gavn for elevernes læring eller tværtimod bliver uhensigtsmæssigt i forhold til deres grundlæggende faglige forståelse og deres videre uddannelsesforløb.

Refleksioner over praksis

Forløbets grundramme blev gennemført som planlagt, med en erkendelse undervejs af at forløbet tidsmæssigt var for presset. Undervejs var der overvejelser omkring hvorvidt man skulle fjerne dele fra slutningen af forløbet, men vi valgte at gennemføre overgangen til løsning af to ligninger med to ubekendte. I et andet forløb kunne man fravælge denne del og fokusere mere på den grafiske løsningsmetode, for at indarbejde denne løsningsmulighed bedre i elevernes forståelse. I evalueringen oplevede vi dog at løsningen af to ligninger med to ubekendte, specielt hos drengene, gav anledning til positive oplevelser af at blive udfordret, men at de i den afsluttende evalueringsopgave valgte at tage ”smutvejen” dvs. at anvende Solve-funktionen og ignorerede de andre løsningsmetoder, se to videoeksempler: "TI-Nspire Elevvideo 1” og ”Matematik Ligning Løsning Elevvideo 2

Dette bringer os frem til en antagelse om at et større fokus på den grafiske løsningsmetode og eventuelt en større brug af ”benspænd” i opgaveformuleringerne, som f. eks øgede krav om dokumentation af forskellige løsningsmuligheder fremfor et frit valg, kan være vigtigt for at sikre at CAS-programmets lettilgængelige ’Solve’-funktion ikke bliver elevernes foretrukne og automatiske førstevalg. Ligeledes har vi overvejet om balancen mellem analoge og digitale opgaver bør justeres. Da tiden var begrænset blev der ikke så meget tid til at lade eleverne løse opgaverne i hånden først for derefter at efterprøve deres resultater digitalt. Tidspresset skabte overvejelser om hvorvidt eleverne ville finde de analoge opgaver kedelige og om det ville have en indvirkning på motivationen/engagementet. Der er dog også en didaktisk overvejelse omkring, hvorvidt de neurologiske processer der kræves ved udførelsen af analoge opgaver øger indlæringen og refleksionen omkring løsningmulighederne (1). Set i bakspejlet ville vi nok i en gentagelse af forløbet indføre flere af de analoge opgaver for at sikre at alle aspekter af den faglige forståelse bliver berørt.

Konklusioner

Som udgangspunkt var tidsrammen for smal. Et lignende forløb kræver mere tid til fordybelse for at sikre en bredde i opgaverne, der giver eleverne alternativer til CAS-programmets Solve-funktion. Det positive ved forløbet var 9.klasses-elevernes oplevelse af at blive udfordret på deres matematiske faglighed og at CAS-programmets funktioner gav dem mulighed for at arbejde med faget på et niveau, de normalt ikke var vant til. For enkelte af eleverne så faglæreren tegn på at dette øgede elevens faglige selvbillede og optimerede elevens indsats i normalundervisningen. For yderligere uddybelse se vedlagte filer.


(1) Se bl.a nyere norsk forskning foretaget ved Norges Teknisk-NaturvitenskapeligeUniversitet i Trondheim, jf. denne artikel fra Gymnasieskolen:
At skrive noter i hånden er bedre for indlæringen