Mikael Samsøe Sørensen, Nyborg Gymnasium

Plangeometri - Moodle & WordMat

i­‐bogs materiale om analytisk plangeometri og vektorer i planen.
Afprøvet i en 3.g klasse.

Om Projektet

Projektets hovedformål er at producere materiale til et forløb om analytisk plangeometri og vektorer til A-niveau Matematik i Gymnasiet, med udstrakt brug af IT-værktøjer. Det er sket ved brug af et materiale med tekst, video, billeder, interaktive figurer, CAS-værktøjer (WordMat og GeoGebra) og avancerede quiz’er. Kort sagt en i-bog, med anvendelse af CAS. Som platform for materialet anvendes Moodle. Didaktisk bygger materialet på elementer fra Synlig læring, for at sikre en evidensbaseret tilgang. 

Se den detaljerede projektbeskrivelse

Refleksioner over praksis 

Timerne og materialet var tilrettelagt så eleverne i princippet selv kan tilgå det og følge deres fremgang. Materialet er opdelt i underemner der alle starter med en række konkrete læringsmål klassificeret efter taksonomisk niveau (1-3 stjerner). Eleverne kan i Moodle hakke af, når de har behersket et læringsmål. Dernæst følger typisk komprimeret tekst der beskriver de centrale elementer, suppleret af animationer, interaktive figurer og videoer (typisk fra frividen.dk). Der er masser af gennemarbejdede eksempler og mange quiz’er. Quiz’erne har flere formål: 

  • At eleverne kan kontrollere om de har forstået emnet 
  • At læreren kan identificere elever der sidder fast (Læreren kan centralt følge de enkelte elevers fremgang) 
  • Give feedback i læringsprocessen. (Spørgsmålene er indrettet så de giver hints ved forkert svar og endeligt en fyldig beskrivelse af løsningen) 

Ca. hvert 3. modul var afsat til at arbejde helt uden hjælpemidler, med udvalgte opgaver, for også at støtte denne del af matematikken. Forløbet blev afsluttet med en test og en evaluering. Evalueringen viste at eleverne var meget glade for quiz’erne. 

Et af de problemer der opstod undervejs, var at nogle elever rykkede meget hurtigere frem i materialet end andre. Det blev løst ved at indføre nogle 3-stjernede quiz’er med spørgsmål på højt taksonomisk niveau, som sikrede udfordring til alle. 

Konklusioner 

Materialet virkede meget motiverende for klassen. Der var altid høj grad af aktivitet. Undervisningsdifferentieringen giver dog udfordringer i forhold til konsolideringen af det lærte, idet at det er svært at lave fælles opstart og fælles opsamlinger, når eleverne ikke er lige langt. Opprioritering af konsoliderings-strategier er derfor helt klart et udviklingspunkt. Materialet sigter på opbyggelse af læring og motivation gennem synliggørelse af læringsprocessen. Derfor er det oplagt at følge op på dette forløb med et forløb der sigter på anvendelse og hvor dybdelæring er mere central.